Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

naším společným cílem při léčbě glaukomu je v co největší míře zabránit progresivnímu zhoršování zrakových funkcí pacientů a tím jim napomoci k zachování co nejlepší kvality jejich života.

K dosažení tohoto cíle dnes přispívají významnou měrou moderní technologie. Nové diagnostické přístroje nám poskytují velké množství informací a umožňují lepší zachycení a monitoring progrese glaukomu. Základním předpokladem je však správné používání jednotlivých přístrojů a především správná interpretace výsledků jednotlivých měření.

Česká glaukomová společnost pro Vás připravila ve spolupráci se společností CARL ZEISS cyklus kurzů, které budou zaměřeny na diagnostiku a sledování progrese glaukomu pomocí počítačové perimetrie a optické koherenční tomografi e. Poslední kurz se bude věnovat využití moderní technologie Glaucoma Workplace.

Jednotlivé kurzy, zařazené do systému celoživotního vzdělávání lékařů, budou realizovány v průběhu roku 2017 a 2018 ve většině krajských měst České republiky. O místech a termínech konání budete pravidelně informováni na webových stránkách ČGS a zároveň informaci obdržíte e-mailem.

Věřím, že absolvování těchto kurzů rozšíří Vaše možnosti v oblasti diagnostiky glaukomu a bude přínosem pro Vaši každodenní praxi.

 

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

prezidentka ČGS